Informace o zpracování osobních údajů

Účelem těchto informací o zpracování osobních údajů je srozumitelně Vás seznámit s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji. Proto jsme pro Vás připravili tyto informace, v nichž naleznete vše potřebné v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropské Unie („GDPR“).

Informace o zpracování osobních údajů

 • Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?
 • Komu vaše údaje předáváme?
 • Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?
 • Zabezpečení Vašich údajů
 • Cookies
 • Vaše práva a možnosti
 • Aktualizace našich informací o zpracování osobních údajů
 • Jak nás můžete kontaktovat?

Správce údajů

Správcem údajů je Vladimír Řeháček, IČO: 622 50 060, sídlem Dubová 678, 439 42, Postoloprty.

Informace o zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti můžeme zpracovávat osobní údaje získané od Vás případně z veřejných zdrojů. Pokud s námi spolupracujete jako osoba, jejíž služby poskytujeme našim klientům, můžeme o Vás zpracovávat zejména Vaše jméno a příjmení, adresu, datum narození, e-mail, telefon, číslo účtu, IČ a DIČ a to vše proto, abychom mohli řádně plnit smlouvu s Vámi uzavřenou a abychom Vám mohli nabízet službu, která vyhovuje právě Vám.

Pokud jste spolupracující společností, můžeme zpracovávat jméno a příjmení Vaše nebo Vašich pracovníků včetně telefonu, e-mailu a záznamů o komunikaci v rámci poskytovaných služeb, a to vše proto, abychom mohli řádně plnit smlouvu s Vámi uzavřenou a zároveň Vás informovat o novinkách v rámci naší činnosti, což je naším oprávněným zájmem. Samozřejmostí je, že odebírání novinek můžete kdykoliv odmítnout prostřednictvím odkazu v obdrženém e-mailu.

Pokud budeme chtít Vaše údaje předat našim partnerům, případně Vás informovat o novinkách, které přímo nesouvisejí s našimi produkty, vždy si od Vás pro tento účel vyžádáme souhlas.

Komu vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, kteří zajišťují služby v náš prospěch na základě našich pokynů. Těmto obchodním partnerům neudělujeme svolení k využívání či zveřejňování osobních údajů kromě případů, kdy je to nutné k zajištění služeb v náš prospěch nebo ke splnění požadavků právních předpisů.

Dále můžeme shromážděné osobní údaje zveřejnit:

 • pokud je to od nás vyžadováno právními předpisy nebo zákonným postupem;
 • orgánům činným v trestním řízení nebo jiným státním úřadům na základě zákonné žádosti o zveřejnění;
 • pokud budeme mít za to, že zveřejnění je nezbytné či vhodné, aby se zabránilo fyzické újmě nebo finanční ztrátě, nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření na podvodnou či nezákonnou činnost nebo se skutečným podvodným či nezákonným jednáním.

Rovněž si vyhrazujeme právo předat osobní údaje, které o vás máme, v případě, že budeme prodávat nebo převádět celé naše podnikání nebo jeho část.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy (zejména zákon o účetnictví, zákon o DPH), respektive náš oprávněný zájem na ochranu našich práv v případě reklamací či možných sporů, tedy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Zabezpečení Vašich údajů

Bezpečnost osobních údajů je pro nás na prvním místě. Základem je, že všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni na problematiku bezpečnosti informací a osobních údajů. Máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, vyzrazení nebo použití.

Cookies

Abychom zajistili co možná nejlepší fungování našich webových stránek, využíváme na našich stránkách cookies. Pro účely systémové správy můžeme shromažďovat informace o Vašem počítači, a to případně včetně informace o Vaší IP adrese, operačním systému a druhu internetového prohlížeče s tím, že všechny tyto údaje jsou anonymizovány a jedná se výhradně o statistické údaje o tom, jak si prohlížíte náš web. Na základě těchto informací se snažíme webovou prezentaci nastavit tak, aby pro Vás byla přehledná a uživatelsky přívětivá. Fyzické osoby neidentifikujeme. Cookies a jejich využívání můžete nastavit v rámci svého internetového prohlížeče.

Vaše práva a možnosti

Umožňují-li to platné právní předpisy, můžete podle článků 15 až 22 GDPR vykonávat tato konkrétní práva:

 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, abyste si mohl(a) ověřit, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy.
 • Právo na opravu: Máte právo požádat o opravu jakýchkoli nesprávných nebo neúplných údajů, které jsou o Vás vedeny, za účelem ochrany správnosti těchto informací a jejich uzpůsobení pro zpracování.
 • Právo na výmaz: Máte právo požádat, aby správce údajů vymazal Vaše osobní údaje a aby tyto údaje již nezpracovával.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požádat, aby správce údajů omezil zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat přenositelnost údajů; to znamená, že můžete obdržet původně poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném a běžně používaném formátu nebo že můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z řady důvodů uvedených v GDPR, aniž byste musel(a) své rozhodnutí zdůvodňovat.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování: Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud mají tyto postupy profilování pro Vás právní účinky anebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkají.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu: Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vždy, když je zpracování založeno na Vašem souhlasu, jak to stanovuje článek 7 nařízení GDPR, můžete tento souhlas vzít kdykoli zpět.

Pokud potřebujete další informace o zpracování svých osobních údajů, odkazujeme níže na oddíl Jak nás kontaktovat.

Aktualizace našich Informací o zpracování osobních údajů

Tyto Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny v našich postupech na ochranu osobních údajů a aktualizaci právních předpisů.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů, můžete se na nás obrátit pomocí kontaktů uvedených v patičce webu.
Přejít nahoru